درسی عمیق برای ساخت تمدنی عظیم

مسلمانان تا وقتی به پوشیدن لباس غیر مسلمانان و خوردن غذای آنها روی نیاورده اند ، مشكلی نخواهند داشت .


اما وقتي به
فرهنگآنها رو آوردند خداوند نیز ذلت و بیچارگی را بر آنها چیره می كند .

   

   

امام صادق علیه و آله السلام

/ 0 نظر / 14 بازدید